Psykoterapi

Jag erbjuder längre eller kortare psykoterapi utifrån din problematik och personlighet.

Psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandlingsmetod. Jag erbjuder två former av psykoterapi, psykodynamisk psykoterapi och jagstrukturerande psykoterapi. De två metoderna beskrivs nedan. Vilken form av terapi som är mest lämpad för dina problem och personlighet  är något vi tar ställning till i de första samtalen.

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi, som har sin grund i psykoanalysen, utgår ifrån att mänskliga problem går att förstå på ett nytt sätt och att man kan läka sina sår genom att tala om dessa problem. Tillsammans undersöker vi orsakerna till dina svårigheter, lidande eller inre konflikter. Vi undersöker hur tidigare erfarenheter i livet hänger samman med din nuvarande situation.

I psykodynamisk psykoterapi beaktar man både det subjektiva och det omedvetna.

Med en annan medvetenhet om dig själv, dina relationer, känslor, upplevelser och behov ökar din förmåga att förstå och påverka din livssituation. Du ges möjlighet att närma dig ditt eget begär och kan på så sätt få en starkare drivkarft i livet och/eller känsla av autenticitet.

Din roll är att berätta så ärligt och öppet som du kan om dina tankar, känslor, drömmar och fantasier. Du försöker att inte censurera några infall utan “tänker högt” om allt som infinner sig i medvetandet.

Psykologens roll är att hjälpa dig att reflektera och upptäcka nya sidor av det du berättar. Detta väcker upp många olika slags känslor. Att gå i terapi är många gånger ett hårt arbete, psykologens roll är att hjälpa dig igenom det.

Den psykoterapeutiska kontakten inleds med ett eller flera bedömningssamtal som syftar till att ge en första bild av dina problem. Vi pratar också om terapiarbetets upplägg och målsättningen med psykoterapin. I samband med detta informeras du om rutiner kring betalning, återbud och andra praktiska saker.

Boka tid här.

Pris psykodynamisk psykoterapi

  • Privatpersoner: inledande bedömningssamtal 700 kr/besök, därefter är priset 890 kr/besök.
  • Företag och institutioner: pris efter överenskommelse.

Jagstrukturerande psykoterapi

Jagstrukturerande psykoterapi är en personlighetsutvecklande terapimetod. Terapimetoden lämpar sig väl för t.ex. schizofreni och andra psykoser; borderline och andra personlighetsstörningar; ADHD; missbruk; PTSD; kronisk smärta; anknytningssvårigheter hos nyblivna mödrar; och avstannad kris.

Målsättningen i jagstrukturerande psykoterapi är stärka klientens självständighet och att förankra klientens identitet i hans/hennes livshistoria.

Metoden har tre tydliga faser. Målet i den första fasen är att bygga upp ett fungerande samarbete (terapeutisk allians). Målet i den andra fasen är att skapa mening och sammanhang i världen genom att förankra klientens jag i den egna livshistorien, vilken systematiskt kartläggs så att alla delar synliggörs och blir begripliga. Målet i avslutningsfasen är att klientens identitet varaktigt ska vara förankrad i historien och att han/hon ska uppnå autonomi i sin vardag.

Boka tid här.

Pris jagstrukturerande psykoterapi

  • Privatpersoner: inledande bedömningssamtal 700 kr/besök, därefter är priset 890 kr/besök.
  • Företag och institutioner: pris efter överenskommelse.

Orienterande samtal

Om du inte vet vad ditt problem är, om du har svårt att artikulera det eller om du behöver diskutera vilken behandlingsmetod som är mest lämpad för ditt problem är orienterande samtal en bra start. Boka ett till fyra samtal som avslutas med en gemensam sammanfattning.

Boka tid här.

Pris orienterande samtal

  • Privatpersoner: pris 700 kr/besök (högst 4 besök).
  • Företag och institutioner: pris efter överenskommelse.

leg. psykolog Lukas Granberg
Psykologmottagning Surbrunnsgatan 5
Stockholm